Wyszukiwarka

Regulamin Konkursu „Konkurs noworoczny”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Konkurs noworoczny”, zwanego dalej "Konkursem", jest Leszek Karwan prowadzący działalność gospodarczą Leszek Karwan Usługi Informatyczne, 41-902 Bytom ul. Powstańców Śląskich 1/1 NIP 6262407786, zwany w dalszej części Regulaminu "Organizatorem".

2. Nagroda w Konkursie jest fundowana przez Organizatora.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Konkurs trwa przez 14 dni, od 1 stycznia 2022 r. do 14 stycznia 2022 r. Odpowiedzi konkursowe można składać do godziny 15:00 ostatniego dnia trwania Konkursu.

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

6. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu na stronie internetowej pod adresem https://splitbit.pl/pl/aktualnosci/80-konkurs-noworoczny

8. Kontakt z organizatorem za pomocą maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9. Zwycięzca konkursu powinien zgłosić się po odbiór nagrody do 31.01.2022 r. . Odbiór nagrody odbywa się pod adresem 41-902 Bytom ul. Powstańców Śląskich 1/1 . W przypadku nie zgłoszenia się po odbiór nagrody w terminie, nagroda przepada.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia relacji z przebiegu naprawy sprzętu na stronach internetowych tj. Facebook , Google Moja firma  itp.


II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE i PRZEDMIOT KONKURSU

1. Przedmiotem Konkursu jest wybór Zwycięzcy przez Organizatora spośród Uczestników, którzy wykonają zadanie konkursowe, polegające na umieszczeniu pod postem konkursowym umieszczonym na https://www.facebook.com/SplitBit/ komentarza Biorę udział i jednoczesnym zdobyciu jak największej ilości polubień swojego komentarza.

2. Wybór Zwycięzcy Konkursu zostanie dokonany przez Organizatora na podstawie:
- Zweryfikowania poprawności treści komentarza
- Ilości polubień komentarza zdobytych na dzień 14 stycznia 2022 do 15:00
- W przypadku posiadania tej samej ilości polubień przez więcej niż 1 komentarz Organizator wyłoni więcej niż jednego zwycięzcę konkursu

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w poniedziałek 17.01.2022 do 15:00 poprzez odpowiedź na komentarz zwycięzcy.

4. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej poprzez prywatną wiadomość wysłaną za pośrednictwem aplikacji messenger.

5. Uczestniczyć w konkursie mogą osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, aby wziąć udział w konkursie, muszą otrzymać zgodę opiekuna prawnego. Podpis opiekuna prawnego będzie wymagany przy odbiorze nagrody.

III. NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest usługa czyszczenia układu chłodzenia w laptopie lub komputerze stacjonarnym polegająca na mechanicznym wyczyszczeniu zabrudzeń układu chłodzenia oraz wymianie past termoprzewodzących. Usługa ta jest zwana w dalszej części Nagrodą.

2. Zwycięzca Konkursu ma obowiązek podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres a także wszelkie inne dane niezbędne Organizatorowi w celu wykonania obowiązków określonych w Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Podatek dochodowy z tytułu wygranej w Konkursie zostanie zapłacony przez Organizatora niezwłocznie po ogłoszeniu wyników Konkursu.

4. Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody wskutek odmowy podania lub podania przez Zwycięzcę Konkursu błędnych danych wymienionych w pkt. 2 powyżej.

5. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny oraz na jakiekolwiek inne świadczenie.

6. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie.

IV. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY / DANE OSOBOWE

1. Organizator informuje, że: administratorem danych osobowych Uczestników jest Leszek Karwan prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Leszek Karwan Usługi Informatyczne, 41-902 Bytom ul. Powstańców Śląskich 1/1 zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących danych osobowych Uczestników:

- imię i nazwisko
- adres e-mail

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji Konkursu oraz wydania Nagrody i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Podmioty którym będą udostępnione dane:

- ABAKUS - PODATKI I KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Walentego Roździeńskiego 2A 41-949 Piekary Śląskie NIP 4980256525

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

4. Uczestnik posiada prawo do:

 - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 - wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 - przenoszenia danych,

 - wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Dane osobowe Uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu wyłonienia Zwycięzcy. Po zakończeniu Konkursu wszystkie dane Uczestników, z wyłączeniem danych osobowych Zwycięzcy zostaną poddane anonimizacji.

V. PRAWA AUTORSKIE

1. Zwycięzca Konkursu udziela Organizatorowi prawa do wykorzystania relacji z przebiegu naprawy sprzętu, a także opublikowania imienia i nazwiska Zwycięzcy Konkursu, w związku z uzyskaniem prawa do Nagrody.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wzięcie udziału w Konkursie przez osobę nieuprawnioną i wynikłe z tego tytułu skutki.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.).